در اولین مرحله در صدور مجوز آموزش الکرونیکی، موسس آموزشگاه می بایست درخواست خود را در قالب فرم شماره (1) به مرکز آموزش فنی و حرفه ای ارائه نماید. در این فرم مشخصات کلی آموزشگاه و موسس و نیز رشته هایی که آموزشگاه جهت اجرای آموزش الکترونیکی در آن رشته ها را دارد معرفی می گردد. به همراه این فرم می بایست فرم شماره (2) که طرح توجیحی دقیق طرح می باشد نیز ارائه می گردد. در این مرحله کارشناسان شرکت نپا آماده ارائه مشاوره ها و اطلاعات لازم به خصوص در مباحث فنی طرح خواهند بود. پس از ارائه فرمها به مرکز فنی و حرفه ای مدارک ارسالی آموزشگاه براساس دستورالعمل ارزیابی گردیده و در صورت تایید مستندات آموزشگاه، موافقت اصولی (اولیه) ورود آموزشگاه به حوزه آموزش الکترونیکی در قالب فرم شماره (3) صادر خواهد گردید. پس از صدور موافقت اولیه، آموزشگاه حداکثر شش ماه زمان جهت معرفی و ارائه امکانات درخواستی دارد.

 نقشه راه:

مرحله اول: اخذ موافقت اصولی

مرحله دوم: راه اندازی سانا

مرحله سوم: بازدید سازمان

مرحله چهارم: صدور مجوز نهایی

مرحله پنجم: بهره برداری سانا